English
דבר המפקד מורשת הפלנ"ט הווי הפלנ"ט
פלנ"ט

ייעודה של פלוגת הנ"ט (נגד טנקים) הוא להשמיד רכב ושריון של האויב על ידי שיגור טילים נגד טנקים (טילי "עורב"). כוחות הפלנ"ט פועלים בקדמת ובאגפי החטיבה. הפלוגה מתמחה בנסיעת ג'יפים (האמרים) ביום ובעיקר בלילה בתנאי שטח ועבירות קשים. הפלוגה תדע להופיע לאויב במקום שהוא לא ציפה לה.

פלוגות הנ"ט הוקמו לאחר מלחמת יום הכיפורים בשל הצורך במענה לכוחות השריון ההולכים ומתחזקים בצבאות ערב. פלוגת הנ"ט הראשונה למערך החי"ר הוקמה בחטיבת הצנחנים.

הכוח הלוחם הורכב מלוחמים ממחלקות המק"כ (מקלע כבד 0.5 מ"מ) של הפלוגות המסייעות של כל אחד מגדודי הצנחנים.

אתר עורב צנחנים


גדוד 101
גדוד 202
גדוד 890
גדס"ר
פלחי"ק
בא"ח
מפח"ט
created by Tvuna-Millenium