English
דבר המפקד מורשת הפלחי"ק הווי הפלחי"ק
פלחי"ק - "חנק"

פלוגת הקשר של חטיבת הצנחנים נקראת על שם נחש החנק משום שנחש זה משמיע רעשי צפצוף לפני שהוא מקיש.


ייעוד היחידה:

* להקים ולהפעיל מערכת הקשר למח"טים ולתת מענה בתחום הקשר בשגרה ובחרום.

* לתחזק ציוד הקשר בחטיבה.


היחידה הוקמה בשנת 1954 כמחלקת קשר מוצנחת לגדוד אפעה. המחלקה הייתה שונה מהמקובל בכך שכללה בנוסף לקשרי חי"ר גם אלחוטני מורס וצפנים.
בנוסף לתפקידם כאלחוטני מורס השתתפו האלחוטנים כקשרי חי"ר במבצעי פעולות התגמול.

בתחילת הדרך שימשו כאמצעי קשר מוצנח גם "יוני דואר" שאומנו ע"י מפקד יחידת היונים של חיל הקשר, מכשירי איתות לילה מסוג "לוקס", פנסי סטן", ו"הליוגף" לקשר איתות בשעות היום.

עם פירוק חטיבת "גבעתי תש"ח" (1956) התנדבו הנועזים שבלוחמיה לצנחנים וכך תוגברה פלוגת הקשר של חטיבת הצנחנים בקשרים מנוסים חדורי מוטיבציה.


גדוד 101
גדוד 202
גדוד 890
גדס"ר
פלחי"ק
בא"ח
מפח"ט
created by Tvuna-Millenium